ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส

COVID 19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี

ผู้ติดเชื้อ 0 คน

0 เมื่อ 1 มิถุนายน 2563

จังหวัดปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อ 41 คน เสียชีวิต 2 คน

ผู้ติดเชื้อ (ประเทศไทย)

เพิ่มขึ้น คน จากเมื่อวาน
กำลังรักษา (ประเทศไทย)
หายแล้ว (ประเทศไทย)
เสียชีวิต (ประเทศไทย)
ความพร้อมในการเรียนออนไลน์
มีความพร้อม
3632 คน
55.54%
ไม่พร้อม ด้านอินเตอร์เน็ต
1578 คน
24.13%
ไม่พร้อม ขาดอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ Notebook Tablet smartPhone
1386 คน
21.19%
ไม่พร้อม ด้านเวลาในการเรียน
1132 คน
17.31%
ไม่พร้อม อื่นๆ.....
336 คน
5.14%
ไม่พร้อม ด้าน E-mail account ของมหาวิทยาลัย
303 คน
4.63%
การติดตามข่าวเกี่ยวกับ Covid-19 ของนักศึกษา
1-2 ครั้ง/วัน
3480 คน
53.21%
3-5 ครั้ง/วัน
2102 คน
32.14%
มากกว่า 10 ครั้ง/วัน
475 คน
7.26%
6-10 ครั้ง/วัน
380 คน
5.81%
ไม่ติดตาม
108 คน
1.65%
สิ่งที่นักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือมากที่สุด
ลดค่าเทอม
4423 คน
67.63%
ลดค่าหอพักนักศึกษา
2483 คน
37.97%
ทุนการศึกษา
2056 คน
31.44%
ผ่อนชำระค่าเทอม
1249 คน
19.10%
หางานพิเศษให้ทำระหว่างเรียน
1147 คน
17.54%
ค่าแพ็คเก็ตอินเทอร์เน็ต
867 คน
13.26%
ช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาล
732 คน
11.19%
การติวออนไลน์
656 คน
10.03%
ช่วยเหลือ อื่นๆ.....
170 คน
2.60%
การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
109 คน
1.67%
จำนวนการขอใช้ email @rmutt
15,172 คน 92 (13 พ.ค. 2563)
จำนวนวิชาที่ขอสอบออนไลน์ผ่าน (เฉพาะที่แจ้งผ่านระบบ)
53 วิชา 2 (5 พ.ค. 2563)
จำนวนผู้เข้าสอบ Online ผ่าน RMUTT D-Learn สะสม (เฉพาะที่แจ้งผ่านระบบ)
8,941 คน 132 (5 พ.ค. 2563)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี