ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส

COVID 19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี
ผู้ติดเชื้อ (ประเทศไทย)

เพิ่มขึ้น + คน จากเมื่อวาน
กำลังรักษา (ประเทศไทย)
หายแล้ว (ประเทศไทย)
เสียชีวิต (ประเทศไทย)
ความพร้อมในการเรียนออนไลน์
มีความพร้อม
3676 คน
55.50%
ไม่พร้อม ด้านอินเตอร์เน็ต
1597 คน
24.11%
ไม่พร้อม ขาดอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ Notebook Tablet smartPhone
1400 คน
21.14%
ไม่พร้อม ด้านเวลาในการเรียน
1146 คน
17.30%
ไม่พร้อม อื่นๆ.....
341 คน
5.15%
ไม่พร้อม ด้าน E-mail account ของมหาวิทยาลัย
320 คน
4.83%
การติดตามข่าวเกี่ยวกับ Covid-19 ของนักศึกษา
1-2 ครั้ง/วัน
3531 คน
53.31%
3-5 ครั้ง/วัน
2118 คน
31.98%
มากกว่า 10 ครั้ง/วัน
481 คน
7.26%
6-10 ครั้ง/วัน
385 คน
5.81%
ไม่ติดตาม
112 คน
1.69%
สิ่งที่นักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือมากที่สุด
ลดค่าเทอม
4484 คน
67.70%
ลดค่าหอพักนักศึกษา
2527 คน
38.15%
ทุนการศึกษา
2086 คน
31.50%
ผ่อนชำระค่าเทอม
1260 คน
19.02%
หางานพิเศษให้ทำระหว่างเรียน
1157 คน
17.47%
ค่าแพ็คเก็ตอินเทอร์เน็ต
887 คน
13.39%
ช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาล
736 คน
11.11%
การติวออนไลน์
660 คน
9.97%
ช่วยเหลือ อื่นๆ.....
170 คน
2.57%
การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
115 คน
1.74%
จำนวนการขอใช้ email @rmutt
15,172 คน 92 (13 พ.ค. 2563)
จำนวนวิชาที่ขอสอบออนไลน์ผ่าน (เฉพาะที่แจ้งผ่านระบบ)
53 วิชา 2 (5 พ.ค. 2563)
จำนวนผู้เข้าสอบ Online ผ่าน RMUTT D-Learn สะสม (เฉพาะที่แจ้งผ่านระบบ)
8,941 คน 132 (5 พ.ค. 2563)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี